غرس القيم الدينية والتربوية وبناء الإنسان

[email protected]

Blog

Screenshot 2023-05-27 075938

Kur’an-ı Kerim’in nasıl okunacağını öğrenme yöntemi

Screenshot 2023-05-27 075938

Blog

Screenshot 2023-05-27 075938

Kur’an-ı Kerim’in nasıl okunacağını öğrenme yöntemi

Screenshot 2023-05-27 075938

Kur’an’ı doğru bir şekilde öğrenmek ve okumak için takip edilebilecek çeşitli yöntemler vardır; bunlardan biri, Kur’an okumada uzmanlaşmış alimlerden doğrudan öğrenmek ve ona özen göstermektir. Kur’an’ı doğru bir şekilde okumanın en iyi yollarından biri, bir uzmandan Kur’an okuma ve telaffuz konusunda bilgi almak, öğrencinin doğru okumasını ve telaffuzunu düzeltmek için doğru okumasını dinlemek ve onun üzerinde okumalar yapmaktır. Bu yöntemin Kur’an öğretiminde doğruluğuna işaret eden şey, Yüce Allah’ın şu sözleridir: “O halde biz onu okudugumuz zaman sen onun okunusunu takip et.”

Kur’an’ın doğru okunmasını öğrenmek için takip edilen şart, alıcılık ve gözetimle öğrenmedir. Doğru Kur’an okumanın meyveleri, kitaplardan veya mushaflardan okumaktan ibaret olmayıp, bu bilginin bir şeyhten veya alimden gözetimle öğrenilmesi gerektiği gerçeğine işaret etmek gerekir. Çünkü Kutsal Kur’an, gökte muhafaza edilen bir levhadan, Cebrail’in (aleyhisselam) koruyucusu aracılığıyla Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) kalbine gözetimle indirilmiştir

Kuran’ın tajvid bilimine bakan kişi, bu bilimin gerçekliğini fark eder ve bunun sadece okuyan şeyhlerin ve okuyucuların ağızlarından alınabileceğini anlar. Okuma ustalığı, hükümlerin düzenlenmesi ve harf çıkışlarının ayarlanması gibi konular, sadece alıcılık yoluyla öğrenilebilir ve doğru Mushaf’tan okunsa bile, bu konular öğrenciye sadece alıcılıkla öğretilebilir

Kuran tilavetinde ses ve uygun okumanın öğretilmesinde faydalı olan yollar arasında doğrudan eğitim kadar etkili olmasa da görsel ve işitsel tazvîc derslerine katılmak, rehberlik eden mushaf okumak ya da online bir şeyhe üzerinden okumak gibi yollar vardır. Müslüman alimler Kuran tilavetinin ilimi üzerine pek çok eser yazdılar

Kuran telavet bilimini konu edinen eserler arasında en eski olanlarından Elail de Khalil ve Sibuyaih kitaplarıdır. Bu alandaki ilk denemelerden biri Ebu Muzahim El Hakyani tarafından Reaye şeklinde şiir olarak kaleme alınmıştır. Daha sonra Mekki b. Ebi Talib, Kuran okumasını gerçekleştirmek ve telaffuzu tenkit etmek için El Rüaya kitabını kaleme almıştır. Bunun yanı sıra Ebu Amrüddavi’nin El Tehdid fi’l İtkan vet Tecvid , Sühavi’nin Umdatü’l Mufid ve Dhatü’l Muced bilanunniyye , İbnü’l Fahham’ın Et-Tecvid li Bagıyyeti’l Murid, İbnü’l Cezari’nin El Tehmid fi Ulumi’t-Tecvid ,Burhaneddin El Kurki’nin Durratü’l Kurı’l Mecid fi Ahkami’l Kuraa vet Tecvid kitapları ve diğer pek çok eski ve yeni eser sayılabilir

Kur’an-ı Kerim’i doğru okumanın anlamı

Allah (c.c.), mümin kullarına Kur’an’ı güzel okumalarını emretti. Çünkü doğru bir şekilde okumak, surelerin ve ayetlerin anlamını anlamaya yardımcı olur ve böylece amaçları ve hedefleri anlamaya daha yakın oluruz. Kur’an’ı doğru okuma; Kur’an harflerinin her bir harfinin doğru, özellikleri ve farklı çıkışları ile okunmasıdır. Okuma sırasında acele etmek yerine yavaş ve titiz olunması gerekmektedir. Allah (c.c.), “Kur’an’ı tartılı bir şekilde okuyun” (Kıyamet, 75:16) buyurmuştur. Hadis-i Şeriflerde doğru okumanın ve iyi bir şekilde tilavet etmenin faziletine dair açıklamalar da bulunmaktadır. İmam Bukhari, sahihinde Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) Ebû Musa el-Eş’arî’nin okumasını işitirken “Sen Davud ailesinin müzik aletlerinden birini aldın” dediğini rivayet etmiştir

Kuran’ı doğru okumayı öğrenmenin önemi

Kur’an’ı doğru bir şekilde öğrenmenin önemi, öğrenen için birçok şeyi içerir. Bunlar arasında hafıza hassasiyeti ve okuma ustalığı yer alır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), sahabeyi Kur’an-ı Kerim’i doğru öğrenmeleri için tekrarlamalı ve doğru bir şekilde tilavet etmeleri gerektiği temelinde öğretiyordu. Sahabi Abdullah bin Mesud (r.a.) hakkında sahih hadislerde şöyle denir: “Allah’ın Elçisi bize Kur’an’ı öğretirken, şehadet getirmeyi öğrettiği gibi surelerden birini öğretirdi.” Bu hadis, Peygamber Efendimiz’in sahabeyi dinin tüm hükümlerini doğru bir şekilde öğrenmeye teşvik ettiğini gösterir. Abdullah bin Mesud’un öğrencileri, İbrahim bin Yezid bin Keyz el-Nehayi ve Esved bin Yezid bin Keyz el-Nehayi, Peygamber’in okuduğu Kur’an’ı okumayı doğru bir şekilde öğrenmek için Abdullah bin Mesud’dan öğrendiler. Kur’an’ı doğru bir şekilde tilavet etmek ve tajvidini öğrenmek, diğer ritüeller gibi diğer ritüellerin hassasiyetini ölçen bir ölçüdür. Peygamber Efendimiz, sahabeye Kur’an harflerini öğrettiği gibi dua, teşehhüt, başlangıç duası ve istişare gibi diğer ritüellerde harfleri doğru bir şekilde uzatmayı öğretirdi

Namazda en güzel Kur’an okuyanın öncelikli imam olarak seçilmesi, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından doğru bir şekilde Kur’an okumanın namazda imamlıkta önceliği belirleyen bir ölçüt olarak kullanıldığını gösterir. Allah’ın kitabını en güzel şekilde okuyanlar, Müslümanlar arasında imamlık yapmak için önceliklidir. Okuma, ayrıca Kur’an’ı anlama ve doğru bir şekilde tilavet etme konusunda uzmanlaşmayı da kapsar. Ayrıca hatırlama konusunda da önemlidir.

Kur’an okuma becerisinin kazanılması, Allah’ın yüce makamına ulaşmanın nedenlerinden biridir. Sahih hadislerde, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şöyle söylediği kaydedilmiştir: “Kur’an’ı iyi okuyan, cennetteki yüce meclislerdeki erdemli kişilerle birlikte olacak. Kur’an’ı okuyan ve onda takılıp kalan kişi, zorlanarak okuyan iki ödül kazanacak.” Kur’an’da uzmanlaşan ve ayetleri hatırlayan, hükümlerini zorlanmadan uygulayan kişi “Kur’an’ı iyi okuyan” olarak kabul edilir

Kur’an okuma ve tajweed eğitiminde çeşitli yöntemlerin kullanılması, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sahabeye Kur’an-ı Kerim’i ve tajweed’i öğretmek için yöntemleri çeşitlendirdiğinin bir göstergesidir. Peygamber Efendimiz, Kur’an’ı cemaatle ve bireysel okuma derslerinde yüksek sesle okurken, sahabeye de bireysel ve grup derslerinde öğretirdi.

Paylaşmak

Tags

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tags

Scroll to Top